VIKTIG: Les betingelsene for produktprogrammet nedenfor nøye før du laster ned, installerer, kopierer eller bruker det. VED Å LASTE NED, INSTALLERE, KOPIERE ELLER BRUKE PRODUKTET GIR DU DITT SAMTYKKE TIL DISSE BETINGELSENE.

Programvarelisensavtale for sluttbruker.

I henhold til betingelsene i denne programvarelisensen for sluttbruker (heretter kalt "Avtalen") utferdiget av og mellom ESET, spol. s r.o., med forretningskontor i Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, Den slovakiske republikk, registrert i handelsregisteret i distriktsdomstolen i Bratislava I. seksjon Sro, tilleggsnr. 3586/B, forretningsregistreringsnummer: 31 333 535 eller et annet selskap fra ESET-konsernet (heretter kalt "ESET" eller "Leverandøren") og deg, en fysisk eller juridisk person eller enhet (heretter kalt "Du/Deg" eller "Sluttbrukeren"), har du rett til å bruke programvaren som er definert i kapittel 1 i denne avtalen. Programvaren som er definert i kapittel 1 i denne Avtalen kan lagres på en datalagringsenhet, sendes via e-post, lastes ned fra Internett, lastes ned fra Leverandørens servere eller anskaffes fra andre kilder i henhold til betingelsene som er oppgitt nedenfor.

DETTE ER EN AVTALE OM SLUTTBRUKERRETTIGHETER OG IKKE EN SALGSAVTALE. Leverandøren eier fortsatt kopien av programvaren og de fysiske mediene i salgspakken og eventuelt andre kopier som Sluttbrukeren er autorisert til å lage i henhold til denne Avtalen.

Ved å klikke på "Jeg godtar" under installasjon, nedlasting, kopiering eller bruk av Programvaren, godtar du betingelsene i denne Avtalen. Hvis du ikke godtar alle betingelsene i denne Avtalen, må du velge "Jeg godtar ikke", avbryte installasjonen eller nedlastingen, eller tilintetgjøre eller returnere Programvaren, installasjonsmediet, medfølgende dokumentasjon og salgskvitteringen til ESET eller til stedet hvor du kjøpte Programvaren.

DU SAMTYKKER I AT DU GJENNOM BRUK AV PROGRAMVAREN BEKREFTER AT DU HAR LEST DENNE AVTALEN, FORSTÅR DEN OG SAMTYKKER I Å BLI BUNDET AV AVTALEBETINGELSENE.

1. Programvare. Slik det er brukt i denne Avtalen betyr "Programvare" følgende: (i) ESET Smart Security PREMIUM 10 dataprogram og alle tilhørende komponenter; (ii) alt innhold på disker, CD-ROM, DVDer, i e-poster og eventuelle vedlegg eller annet media som denne Avtalen er knyttet til, inkludert objektkodeform av Programvaren levert på datalagringsenhet, via e-post eller lastet ned via Internett; (iii) alle skriftlige forklaringer og eventuelt annen dokumentasjon som er relatert til Programvaren, fremfor alt alle beskrivelser av Programvaren, dens spesifikasjoner, beskrivelser av Programvarens egenskaper eller funksjon, eventuelle beskrivelser av bruksmiljøet som Programvaren brukes i, instruksjoner for bruk eller installasjon av Programvaren eller beskrivelser av hvordan Programvaren brukes (heretter kalt "Dokumentasjon"); (iv) kopier av Programvaren, oppdateringer av mulige feil i Programvaren, tillegg til Programvaren, utvidelser av Programvaren, endrede versjoner av Programvaren og oppdateringer av programvarekomponenter, om noen, lisensiert til deg av Leverandøren i henhold til kapittel 3 i denne Avtalen. Programvaren skal leveres utelukkende i form av kjørbar objektkode.

2. Installasjon. Programvare levert på en datalagringsenhet, sendt via e-post, lastet ned fra Internett, lastet ned fra Leverandørens servere eller anskaffet via andre kilder, krever installasjon. Du må installere Programvaren på en riktig konfigurert datamaskin som minst overholder kravene angitt i Dokumentasjonen. Installasjonsmetoden beskrives i Dokumentasjonen. Dataprogrammer eller maskinvare som kan påvirke Programvaren negativt, må ikke være installert på datamaskinen hvor du installerer Programvaren.

3. Lisens. Forutsatt at du har godtatt betingelsene i denne Avtalen, og at du betaler lisensavgiften innen forfall og overholder alle betingelser i denne avtalen, gir Leverandøren deg følgende rettigheter ("Lisensen"):
a) Installasjon og bruk. Du har ikke-eksklusiv, ikke overførbar rett til å installere Programvaren på harddisken på en datamaskin eller annet permanent medium for datalagring, installasjon og lagring av Programvaren i minnet til et datasystem og for å implementere, lagre og vise Programvaren.
b) Bestemmelse om antall lisenser. Retten til å bruke Programvaren er knyttet til antallet Sluttbrukere. Én Sluttbruker skal bety følgende: (i) installasjon av Programvaren på ett datasystem, eller (ii) hvis omfanget av lisensen er knyttet til antallet postbokser, skal én Sluttbruker bety én datamaskinbruker som mottar elektronisk post via en Mail User Agent (heretter kalt en "MUA"). Hvis en MUA godtar elektronisk post og deretter distribuerer den automatisk til flere brukere, skal antallet Sluttbrukere fastslås av det faktiske antallet brukere som den elektroniske posten blir distribuert til. Hvis en e-postserver utfører funksjonen til en e-postport, skal antallet Sluttbrukere tilsvare antallet e-postserverbrukere som en slik port leverer tjenester til. Hvis et ukjent antall e-postadresser blir sendt til og mottatt av én bruker (f.eks. via aliaser) og meldingene ikke automatisk blir distribuert av klienten til mange brukere, er det kun nødvendig med Lisens for én datamaskin. Du må ikke bruke samme Lisens samtidig på mer enn én datamaskin.
c) Business Edition. Det må anskaffes en Business Edition-versjon av Programvaren for å bruke Programvaren på e-postservere, e-postreléer, e-postgatewayer eller Internett-gatewayer.
d) Lisensvilkår. Retten til å bruke Programvaren er tidsbegrenset.
e) OEM-programvare. OEM-programvare er begrenset til datamaskinen du anskaffet den med. Den kan ikke overføres til en annen datamaskin.
f) IFV, prøveversjon av programvare. Programvare som er klassifisert som "ikke for videresalg", IFV eller PRØVEVERSJON kan ikke selges, og må kun brukes til å demonstrere eller teste Programvarens funksjoner.
g) Opphør av lisensen. Lisensen avsluttes automatisk på slutten av perioden som den ble tildelt for. Hvis du ikke overholder bestemmelsene i denne Avtalen, kan Leverandøren trekke seg fra Avtalen, uten at det får følger for eventuelle andre rettigheter eller rettsmidler som Leverandøren har til rådighet i slike tilfeller. Hvis Lisensen blir kansellert, må du umiddelbart slette, tilintetgjøre eller returnere Programvaren og alle sikkerhetskopier for egen regning til ESET eller til stedet hvor du anskaffet Programvaren.

4. Internett-tilkobling or -forbindelse. Det kreves Internett-forbindelse for å få fullt utbytte av Programvaren, og den må med jevne mellomrom tilkobles Leverandørens servere eller tredjepartservere. Internett-forbindelse er nødvendig for følgende funksjoner i Programvaren:
a) Oppdateringer av programvaren. Leverandøren har rett til fra tid til annen å utstede oppdateringer til Programvaren ("Oppdateringer"), men er ikke forpliktet til å gi Oppdateringer. Denne funksjonen er aktivert under Programvarens standardinnstillinger og Oppdateringer installeres derfor automatisk med mindre Sluttbrukeren har deaktivert automatisk installering av Oppdateringer.
b) Videresending av infiltrasjoner og informasjon til Leverandøren. Programvaren inneholder funksjoner som samler inn datavirus, andre lignende, skadelige dataprogrammer og mistenkelige eller problematiske, potensielt uønskede eller potensielt usikre objekter slik som filer, nettadresser, IP-pakker og Ethernet-rammer (heretter referert til som "Infiltrasjoner") og sender dem deretter til Leverandøren. Dette inkluderer, men begrenser seg ikke til, informasjon om installasjonsprosessen, datamaskinen og/eller plattformen Programvaren installeres på, informasjon om operasjonene og funksjonaliteten til Programvaren og informasjon om enheter på det lokale nettverket, så som type, leverandør, modell og/eller navn på enhet (heretter referert til som "Informasjon"). Informasjonen og Infiltrasjonene kan inneholde data (deriblant vilkårlig eller tilfeldig anskaffet personlig data) om Sluttbrukeren eller andre brukere av datamaskinen Programvaren er installert på og filene som påvirkes av infiltrasjoner med tilknyttede metadata.
Informasjon og Infiltrasjoner kan samles inn av følgende programvarefunksjoner:
i. LiveGrid Reputation System-funksjonen samler inn og sender enveishasher relatert til Infiltrasjoner til Leverandøren. Denne funksjonen aktiveres i Programvarens standardinnstillinger.
ii. LiveGrid Feedback System-funksjonen samler inn og sender Infiltrasjoner med tilknyttede metadata og Informasjon til Leverandøren. Denne funksjonen aktiveres av Sluttbrukeren under installasjonsprosessen til Programvaren.
Leverandøren skal bare benytte informasjon og infiltrasjoner mottatt til analyse og forskning på infiltrasjoner, forbedring av programvare og bekreftelse av lisensautentisitet, og skal treffe egnede tiltak for å sikre at Infiltrasjoner og Informasjonen som blir mottatt. Hvis du aktiverer denne funksjonen i Programvaren, godtar du at Infiltrasjonene og Informasjonen videresendes til Leverandøren, og du gir samtidig Leverandøren nødvendig samtykke i henhold til relevante juridiske forskrifter til å behandle den mottatte Informasjonen.
c) Beskyttelse mot misbruk av data. Programvaren inneholder en funksjon som forhindrer tap eller misbruk av kritiske data i direkte forbindelse med tyveri av en datamaskin. Denne funksjonen er slått av i standardinnstillingene i Programvaren, og det må opprettes en MEC-konto under spesielle Vilkår på https://my.eset.com for bruk for å aktivere den, der funksjonen aktiverer datainnsamling i tilfelle tyveri av datamaskiner. Hvis du aktiverer denne funksjonen i Programvaren, godtar du at data om den stjålne datamaskinen blir sendt til Leverandøren, som kan omfatte data om datamaskinens nettverksplassering, data om innholdet som vises på dataskjermen, data om datamaskinkonfigurasjonen eller data registrert av et kamera som er koblet til datamaskinen (heretter kalt "Data"). Sluttbrukeren skal være berettiget til å bruke Data innhentet på denne måten, utelukkende til å rette opp en uønsket situasjon som skyldes tyveri av en datamaskin, og gir også Leverandøren nødvendig godkjenning, som spesifisert i relevante juridiske bestemmelser, til å behandle Data. Leverandøren skal tillate at Sluttbrukeren lagrer Data på deres tekniske utstyr i perioden som kreves for å oppnå hensikten som dataene ble innhentet for. Du kan deaktivere denne funksjonen når som helst. Beskyttelsen mot misbruk av data skal brukes utelukkende på datamaskiner og kontoer som Sluttbrukeren har lovlig tilgang til. All ulovlig bruk vil bli rapportert til kompetent myndighet. Leverandøren vil overholde relevante lover og hjelpe utøvende myndigheter i tilfelle misbruk. Du samtykker til og godtar at du er ansvarlig for å sikre passordet for tilgang til MEC-kontoen, og du godtar at du ikke skal røpe passordet til noen tredjepart. Sluttbrukeren er ansvarlig for all aktivitet som bruker funksjonen for beskyttelse mot misbruk av data, og MEC-kontoen, uansett om den er godkjent eller ikke. Hvis MEC-kontoen blir misbrukt, skal Leverandøren varsles umiddelbart.
d) Filtrering, kategorisering og plassering. Programvaren inneholder funksjoner som lar sluttbrukeren kontrollere tilgang til visse grupper av nettsider og/eller mobile programmer, tidsstyring og posisjonsbestemmelse for administrerte brukere. For å muliggjøre disse funksjonene, sender den informasjonen til Leverandøren. Dette inkluderer, men er ikke begrenset til, informasjon om besøkte nettsteder, plasseringer, mobile programmer, informasjon om datamaskinen, inkludert informasjon om driften og funksjonaliteten til programvaren (heretter kalt «Data»). Dataene kan inneholde informasjon (deriblant vilkårlig eller tilfeldig anskaffet personlig data) om Sluttbrukeren eller andre administrerte brukere, informasjon om datamaskinen, operativsystemet og programmene som er installert, filer fra datamaskinen Programvaren er installert på. Leverandøren skal treffe passende tiltak for å sikre at data som mottas forblir konfidensiell. Du godtar at dataene blir sendt til Leverandøren, og du gir også Leverandøren nødvendig tillatelse, som spesifisert under relevante juridiske bestemmelser, til å behandle dataene som hentes inn. Disse funksjonene skal brukes utelukkende med enheter som administrerte Sluttbrukere har lovlig tilgang til. All ulovlig bruk vil bli rapportert til vedkommende myndighet. Leverandøren vil overholde relevante lover og bistå politimyndigheter i tilfeller av misbruk. Du godtar og erkjenner at du er ansvarlig for å ivareta tilgangspassord for MEC-kontoen, og du samtykker i at du ikke skal avsløre passordet ditt til tredjeparter. Sluttbruker er ansvarlig for all aktivitet der funksjonene i Programvaren og MEC-kontoen brukes, enten dette er autorisert eller ikke. Hvis MEC-kontoen opplever innbrudd, må du melde fra til leverandøren øyeblikkelig. Du godtar og anerkjenner at Leverandøren har lov til å kontakte deg via MEC-kontoen og programvaremeldinger inkludert men ikke begrenset til e-post med rapporter og/eller varsling som kan tilpasses av deg.

5. Utøvelse av sluttbrukerrettigheter. Du må utøve rettighetene til Sluttbrukeren personlig eller gjennom dine ansatte. Du kan bare bruke Programvaren for å sikre dine aktiviteter og beskytte de datasystemene som du har mottatt Lisens for.

6. Begrensninger av rettigheter. Du kan ikke kopiere, distribuere, trekke ut komponenter eller skape avledede verk av Programvaren. Når du bruker Programvaren, må du overholde følgende restriksjoner:
(a) Du kan opprette én kopi av Programvaren på et medium for permanent datalagring som en sikkerhetskopi, så fremt den arkiverte sikkerhetskopien ikke skal installeres eller brukes på en annen datamaskin. Eventuelt andre kopier du lager av Programvaren, utgjør et brudd på denne Avtalen.
(b) Du kan ikke bruke, endre, tolke, reprodusere eller overføre rettighetene til å bruke Programvaren eller kopier av Programvaren på annen måte enn det som står uttrykkelig oppgitt i denne Avtalen.
(c) Du kan ikke selge, viderelisensiere, lease, leie eller låne bort Programvaren eller bruke Programvaren til kommersielle tjenester.
(d) Du kan ikke foreta omvendt utvikling, rekompilere eller demontere Programvaren eller på andre måter prøve å finne kildekoden til Programvaren, med mindre slike begrensninger uttrykkelig er forbudt ved lov.
(e) Du godtar at du skal bruke Programvaren kun på måter som er i henhold til alle gjeldende juridiske bestemmelser i det rettsområdet som du bruker Programvaren i, inkludert, men ikke begrenset til, gjeldende begrensninger om opphavsrettsbeskyttelse og andre åndsverksrettigheter.
(f) Du godtar at du skal bruke Programvaren kun på måter som ikke begrenser andre Sluttbrukeres muligheter til å få tilgang til disse tjenestene. Leverandøren forbeholder seg retten til å begrense tjenesteomfanget som tilbys hver enkelt Sluttbruker, for å gjøre det mulig for flest mulig Sluttbrukere å benytte seg av tjenestene. Begrenset tjenesteomfang skal også bety fullstendig avslutning av muligheten til å bruke hvilken som helst av funksjonene i Programvaren, og sletting av Data og informasjon på Leverandørens servere eller tredjeparts servere som er relatert til en bestemt funksjon i Programvaren.

7. Opphavsrett. Programvaren og alle rettigheter inkludert, uten begrensning, eiendomsrettigheter og immaterielle rettigheter eiet av ESET og/eller dets lisensgivere. De er beskyttet av bestemmelser i internasjonale konvensjoner og av all annen nasjonal lovgivning i landet der Programvaren blir brukt. Strukturen, organisasjonen og koden i Programvaren er en verdifull forretningshemmelighet og konfidensiell informasjon som tilhører ESET og/eller dens lisensgivere. Du har ikke tillatelse til å kopiere Programvaren, unntatt som spesifisert i kapittel 6 (a). Eventuelle kopier som du har lov til å lage i henhold til denne Avtalen, må inneholde samme opphavsrett og annen eiendomsmerknader som vises på Programvaren. Hvis du foretar omvendt utvikling, rekompilerer, demonterer eller på andre måter prøver å finne kildekoden til Programvaren, i strid med bestemmelsene i denne Avtalen, godtar du herved at all informasjon som eventuelt blir anskaffet, blir automatisk og ugjenkallelig overført til og eid av Leverandøren i sin helhet fra det øyeblikket slik informasjon blir kjent uansett Leverandørens rettigheter i forhold til brudd på denne Avtalen.

8. Forbehold om rettigheter. Leverandøren forbeholder seg alle rettigheter til Programvaren, med unntak av rettigheter som er uttrykkelig gitt i henhold til betingelsene i denne Avtalen til deg som Sluttbruker av Programvaren.

9. Flere språkversjoner, programvare for forskjellige medier, flere kopier. Hvis Programvaren støtter flere plattformer eller språk, eller hvis du mottar flere kopier av Programvaren, kan du kun bruke Programvaren på det antallet datasystemer og for de versjonene du har fått Lisens for. Du kan ikke selge, leie ut, viderelisensiere, låne bort eller overføre eventuelle versjoner eller kopier av Programvaren som du ikke bruker.

10. Ikrafttredelse og oppsigelse av Avtalen. Denne Avtalen trer i kraft fra den datoen du godtar betingelsene i Avtalen. Du kan når som helst avslutte denne Avtalen ved å permanent avinstallere, tilintetgjøre og returnere, for egen regning, Programvaren, alle sikkerhetskopier og alle relevante materialer som du har mottatt fra Leverandøren eller fra dens forretningspartnere. Uten hensyn til årsaken til at denne Avtalen avsluttes, skal kapittel 7, 8, 11, 13 og 20 være gyldige uten tidsbegrensning.

11. SLUTTBRUKERDEKLARASJON. SOM SLUTTBRUKER ANERKJENNER DU AT PROGRAMVAREN LEVERES "SOM DEN ER", UTEN NOEN GARANTIER, VERKEN UTTRYKT ELLER UNDERFORSTÅTT, OG I DEN GRAD DET ER TILLATT IFØLGE GJELDENDE LOVGIVNING. VERKEN LEVERANDØREN, DENS LISENSGIVERE ELLER TILKNYTTEDE SELSKAPER ELLER OPPHAVSRETTSEIERE GIR NOEN LØFTER ELLER GARANTIER, VERKEN UTTRYKT ELLER UNDERFORSTÅTT, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL GARANTI OM SALGBARHET ELLER EGNETHET FOR ET BESTEMT FORMÅL ELLER AT PROGRAMVAREN IKKE KRENKER PATENTER, OPPHAVSRETTIGHETER, VAREMERKER ELLER ANDRE RETTIGHETER SOM TILHØRER TREDJEPARTER. VERKEN LEVERANDØREN ELLER NOEN ANNEN PART GIR GARANTIER OM AT FUNKSJONENE I PROGRAMVAREN VIL INNFRI DINE BEHOV ELLER AT BRUKEN AV PROGRAMVAREN VIL VÆRE UFORSTYRRET ELLER FEILFRI. DU PÅTAR DEG ALT ANSVAR OG ALL RISIKO FOR VALG AV PROGRAMVAREN TIL DEKNING AV DINE BEHOV OG OGSÅ FOR INSTALLASJON OG BRUK AV OG EVENTUELLE RESULTATER FRA DEN.

12. Ingen flere forpliktelser. Denne Avtalen gir ingen flere forpliktelser for Leverandøren og lisensgiverne annet enn det som er spesifikt angitt heri.

13. ANSVARSBEGRENSNING. I DEN GRAD DET TILLATTES AV GJELDENDE LOVGIVNING, SKAL IKKE LEVERANDØREN, DENS ANSATTE ELLER LISENSGIVERNE UNDER NOEN OMSTENDIGHETER VÆRE ANSVARLIGE FOR EVENTUELLE TAP AV FORTJENESTE, INNTEKTER, SALG, DATA ELLER FOR KOSTNADER FOR Å INNHENTE RESERVEVARER ELLER -TJENESTER, SKADE PÅ EIENDOM, PERSONSKADER, DRIFTSAVBRUDD, TAP AV FORRETNINGSINFORMASJON ELLER FOR EVENTUELLE SPESIFIKKE, DIREKTE, INDIREKTE, TILFELDIGE, ØKONOMISKE, ERSTATNINGSPLIKTIGE, STRAFFBARE, SPESIELLE SKADER ELLER FØLGESKADER, UANSETT HVORDAN DE FORÅRSAKES ELLER OM DE OPPSTÅR SOM FØLGE AV KONTRAKTSFESTET ANSVAR, ANSVAR UTENFOR KONTRAKT, UAKTSOMHET ELLER ANNET ANSVAR, SOM FØLGE AV BRUK AV ELLER MANGLENDE MULIGHET TIL Å BRUKE PROGRAMVAREN, SELV OM LEVERANDØREN ELLER LISENSGIVERNE ELLER TILKNYTTEDE SELSKAPER ER GJORT OPPMERKSOMME PÅ MULIGHETEN FOR SLIK SKADE.NOEN LAND OG JURISDIKSJONER TILLATER IKKE ANSVARSFRASKRIVELSE, MEN KAN TILLATE ANSVARSBEGRENSNING, OG I SLIKE TILFELLER SKAL ANSVARET TIL LEVERANDØREN, DENS ANSATTE ELLER LISENSGIVERE ELLER TILKNYTTEDE SELSKAPER VÆRE BEGRENSET TIL DET BELØPET DU BETALTE FOR LISENSEN.

14. Ingenting i denne Avtalen skal krenke de lovbestemte rettighetene for forbrukere hvis betingelsene i avtalen er ugunstigere enn disse.

15. Teknisk støtte. ESET eller tredjeparter som er utnevnt av ESET, skal gi teknisk støtte etter eget skjønn, uten garantier eller forsikringer av noe slag. Sluttbrukeren må ta sikkerhetskopier av alle eksisterende data, programvare og programfunksjoner før det gis teknisk støtte. ESET og/eller tredjeparter utnevnt av ESET påtar seg ikke noe ansvar for skader eller tap av data, eiendom, programvare eller maskinvare eller tap av fortjeneste som er resultatet av mottatt teknisk støtte. ESET og/eller tredjeparter utnevnt av ESET forbeholder seg retten til å avgjøre at et problem ligger utenfor omfanget til teknisk støtte. ESET forbeholder seg retten til å avvise, innstille eller avslutte tilbud om teknisk støtte etter eget skjønn.

16. Overføring av lisensen. Programvaren kan overføres fra et datasystem til et annet, med mindre det bryter vilkårene i Avtalen. Hvis det ikke bryter vilkårene i Avtalen, har Sluttbrukeren kun rett til permanent å overføre Lisensen og alle rettigheter i henhold til denne Avtalen til en annen Sluttbruker med Leverandørens godkjennelse forutsatt at (i) den opprinnelige Sluttbrukeren ikke beholder noen kopier av Programvaren, (ii) overføringen av rettigheter må være direkte, dvs. fra den opprinnelige Sluttbrukeren til den nye Sluttbrukeren, (iii) den nye Sluttbrukeren må påta seg alle rettigheter og forpliktelser som den opprinnelige Sluttbrukeren pådro seg i henhold til betingelsene i denne Avtalen, (iv) den opprinnelige Sluttbrukeren må gi den nye Sluttbrukeren dokumentasjon som verifiserer Programvarens ekthet som spesifisert i kapittel 17.

17. Verifisering av Programvarens ekthet. Sluttbrukeren kan vise at de har rett til å bruke Programvaren på én av følgende måter: (i) via et lisenssertifikat som utstedes av Leverandøren eller en tredjepart som er utnevnt av Leverandøren; (ii) via en skriftlig lisensavtale, hvis en slik avtale ble inngått; (iii) ved å sende en e-post til Leverandøren med lisensdetaljer (brukernavn og passord).

18. Data om Sluttbruker og beskyttelse av rettigheter. Du, som Sluttbruker, gir herved Leverandøren tillatelse til å overføre, behandle og lagre data som gjør at Leverandøren kan identifisere deg. Du godtar herved at Leverandøren med egne midler kan kontrollere om du bruker Programvaren i henhold til bestemmelsene i denne Avtalen. Du godtar herved at det overføres data ved kommunikasjon mellom Programvaren og Leverandørens datasystem eller forretningspartnere, noe som sikrer funksjonalitet og autorisasjon til å bruke Programvaren og beskytter Leverandørens rettigheter. Når denne Avtalen avsluttes, har Leverandøren eller dens forretningspartnere rett til å overføre, behandle eller lagre viktige data som identifiserer deg, av faktureringshensyn og til gjennomføring av denne Avtalen, og sende varslinger og/eller meldinger til datamaskinen din. Du kan deaktivere overføring når som helst. Detaljer om personvern og beskyttelse av personopplysninger er tilgjengelig på http://www.eset.com/privacy.

19. Lisens for offentlige myndigheter og amerikanske myndigheter. Programvaren gis til offentlige myndigheter, inkludert de amerikanske myndighetene, med de lisensrettighetene og begrensningene som beskrives i denne Avtalen.

20. Kontroll av eksport og reeksport. Programvaren, Dokumentasjonen eller deler av denne, inkludert informasjon om Programvaren og deler av denne, er underlagt tiltak for å overvåke import og eksport ifølge forskrifter som kan utstedes av myndigheter som er ansvarlige for dette, i henhold til gjeldende lovgivning, inkludert amerikansk lovgivning Export Administration Regulations og begrensninger for sluttbruker, sluttbruk og destinasjon utstedt av de amerikanske myndighetene og andre myndigheter. Du godtar å overholde alle gjeldende forskrifter for import og eksport og erkjenner at du er ansvarlig for å anskaffe alle lisenser for å eksport, reeksportere, overføre eller importere Programvaren.

21. Varsler. Alle merknader og retur av Programvare og Dokumentasjon må leveres til: ESET, spol. s r. o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, Den slovakiske republikk.

22. Gjeldende lovgivning. Denne Avtalen skal reguleres av og fortolkes i henhold til slovakisk lovgivning. Sluttbrukeren og Leverandøren avtaler herved at prinsippene om lovkonflikter og FN-konvensjonen om internasjonale kjøp ikke skal gjelde. Du godtar uttrykkelig at eventuelle tvister eller krav i forbindelse med denne Avtalen hva angår Leverandøren eller eventuelle tvister eller krav i forbindelse med bruk av Programvaren, skal avgjøres av distriktsdomstolen I i Bratislava, og du godtar uttrykkelig at denne domstolen utøver stedlig kompetanse.

23. Generelle bestemmelser. Hvis noen av bestemmelsene i denne Avtalen blir ugyldige eller ikke kan håndheves, påvirker dette ikke gyldigheten til andre bestemmelser i Avtalen, som skal forbli gyldige og håndheves i henhold til bestemmelsene i denne avtalen. Denne Avtalen kan kun endres i skriftlig form, signert av en autorisert representant for Leverandøren eller en person som har uttrykkelig autorisasjon til dette i henhold til i en skriftlig fullmakt.
Dette er hele Avtalen mellom Leverandøren og deg når det gjelder Programvaren, og den erstatter eventuelle tidligere erklæringer, diskusjoner, forpliktelser, kommunikasjon eller reklame knyttet til Programvaren.

TILLEGG NR. 1 TIL LISENSAVTALE FOR SLUTTBRUKERE AV ESET SECURE DATA

1.DEFINISJONER

1.1 I denne avtalen har følgende ord de korresponderende betydningene:
«Informasjon» all informasjon eller data som krypteres eller dekrypteres ved bruk av programvaren;
«Produkter» ESET Secure Data-programvaren og dokumentasjonen;
"ESET Secure Data" programvaren som brukes til kryptering og dekryptering av elektroniske data;
1.2 Alle referanser til flertall skal inkludere entall, og alle referanser til hankjønn skal inkludere hunn- og intetkjønn, og vice versa.

2. INNVILGELSE AV LISENS, OG LEVERANDØRANSVAR
I betraktning av at du godtar og forholder deg til vilkårene i denne avtalen, og betaler for en lisens, gir Leverandøren deg en ikke-eksklusiv, ikke-overførbar rett til å installere og bruke programvaren for det antall brukere som du har kjøpt lisens for. Det kreves en egen lisens for hver bruker.

3. TILLEGGSERKLÆRING FOR SLUTTBRUKER

3.1 Du anerkjenner og godtar at:
3.2.1 det er ditt ansvar å beskytte, vedlikeholde og sikkerhetskopiere informasjon;
3.2.2 du bør ta full sikkerhetskopi av informasjon og data (inkludert, uten begrensning, all kritisk informasjon og data) på datamaskinen før installasjon av ESET Secure Data;
3.2.3 du må opprettholde et trygt register over passord eller annen informasjon som ble brukt til oppsett og bruk av programvaren, og du må også ta sikkerhetskopier av alle krypteringsnøkler, lisenskoder, nøkkelfiler og andre data som genereres til separate lagringsmedier;
3.2.4 du er ansvarlig for bruken av produktene. Leverandøren skal ikke holdes ansvarlig for eventuelle tap, krav eller skader som følge av uautorisert eller feilaktig kryptering eller dekryptering av informasjon eller data (inkludert uten begrensning, informasjon) uansett hvor og hvordan denne informasjonen eller dataene lagres;
3.2.5 selv om Leverandøren har tatt alle rimelige tiltak for å sikre integriteten og sikkerheten til ESET Secure Data, skal produktene (ethvert av dem) ikke brukes i områder som er avhengige av feilsikkert sikkerhetsnivå eller potensielt farlige eller farlige systemer, inkludert uten begrensning kjernefysiske anlegg, flynavigasjon, kontroll- eller kommunikasjonssystemer, våpen- og forsvarssystemer og livredning eller livsovervåkingssystemer;
3.2.6 det er ditt ansvar å sørge for at sikkerhets- og krypteringsnivået som leveres av produktene er tilstrekkelig for behovene dine;
3.2.7 du er ansvarlig for din bruk av produktene (eller ethvert av dem), inkludert uten begrensning å sikre at slik bruk er i samsvar med alle gjeldende lover og forskrifter i Slovakia eller et annet land, region eller stat der produktet brukes. Du må sørge for at du før bruk av produktene har sørget for at det ikke er i strid med noe offentlig embargo (i Slovakia eller annet land);
3.2.8 Det er ditt ansvar å opprettholde et trygt register over all informasjon som brukes til å sette opp og bruke programvaren. Du må opprettholde en trygg registrering av eventuelle passord eller annen informasjon som brukes til å sette opp og bruke programvaren. Du må også ta sikkerhetskopi av alle krypteringsnøkler, aktiveringskoder og andre data som genereres til separate lagringsmedier;
3.2.9 Leverandøren skal ikke være ansvarlig for eventuelle tap, skader, utgifter eller krav som følge av tap, tyveri, misbruk, korrupsjon, skade eller ødeleggelse av passord, oppsettsinformasjon, krypteringsnøkler, lisensaktiveringskoder og andre data som genereres eller lagres under bruk av programvaren.

TILLEGG NR. 2 TIL SLUTTBRUKERS LISENSAVTALE OM PASSWORD MANAGER-PROGRAMVAREN

1. Du kan ikke
a) bruke Password Manager-programvaren til å drifte virksomhetskritiske applikasjoner der menneskers liv eller eiendom kan stå på spill. Du forstår at Password Manager-programvaren ikke er beregnet for slike formål, og at svikt i slike tilfeller kan føre til død, skader eller alvorlige eiendoms- eller miljøskader som Leverandøren ikke er ansvarlig for.

PASSWORD MANAGER-PROGRAMVAREN ER IKKE KONSTRUERT, TILTENKT ELLER LISENSIERT FOR BRUK I FARLIGE MILJØER SOM KREVER DRIFTSSIKRE KONTROLLER, INKLUDERT, UTEN BEGRENSNING, DESIGN, BYGGING, VEDLIKEHOLD ELLER DRIFT AV KJERNEFYSISKE ANLEGG, FLYNAVIGASJONS- ELLER KOMMUNIKASJONSSYSTEMER, FLYKONTROLL OG FØRSTEHJELPSTJENESTER ELLER VÅPENSYSTEMER. LEVERANDØREN FRASKRIVER DIREKTE ELLER INDIREKTE GARANTIER FOR EGNETHET TIL SLIKE FORMÅL.

b) bruk av Password Manager-programvaren på en måte som bryter med denne avtalen eller lovene i Slovakia eller din jurisdiksjon. Spesielt kan du ikke bruke Password Manager-programvaren til å gjennomføre eller fremme ulovlige aktiviteter, inkludert opplasting av data med skadelig innhold eller innhold som kan brukes til ulovlige aktiviteter eller som på noen måte bryter loven eller rettighetene til en tredjepart (inkludert eventuell intellektuell eiendomsrett), inkludert men ikke begrenset til forsøk på å få tilgang til kontoer i lagringen (i denne avtalen henviser «lagring» til datalagringsplassen som administreres av leverandøren eller en tredjepart annet enn leverandøren og brukeren for det formål å aktivere synkronisering og sikkerhetskopiering av brukerdata) eller eventuelle kontoer og data fra andre Password Manager-programvarer eller lagringsbrukere. Hvis du bryter noen av disse bestemmelsene har leverandøren rett til umiddelbart å si opp denne avtalen og pålegge deg kostnaden for eventuell nødvendig rettsmiddel, samt ta nødvendige skritt for å hindre deg fra videre bruk av Password Manager-programvaren, uten mulighet for refusjon.

2. PASSORD MANAGER-PROGRAMVAREN LEVERES «SOM DEN ER». DET GIS INGEN GARANTI AV NOE SLAG, DIREKTE ELLER INDIREKTE. DU BRUKER PROGRAMVAREN PÅ EGET ANSVAR. PRODUSENTEN ER IKKE ANSVARLIG FOR TAP AV DATA, SKADER, BEGRENSNINGER AV TJENESTETILGJENGELIGHET, INKLUDERT ALLE DATA SOM SENDES AV PASSWORD MANAGER-PROGRAMVAREN TIL EKSTERNE LAGRINGSPLASSER, MED DET FORMÅL Å SYNKRONISERE DATA OG SIKKERHETSKOPIERE. KRYPTERING AV DATA MED PASSWORD MANAGER-PROGRAMVAREN INNEBÆRER IKKE NOEN ANSVAR FOR LEVERANDØREN ANGÅENDE SIKKERHETEN TIL DISSE DATAENE. DU ER ENIG I AT DATA SOM ERVERVES, BRUKES, KRYPTERES, LAGRES, SYNKRONISERES ELLER SENDES MED PASSWORD MANAGER-PROGRAMVAREN OGSÅ KAN LAGRES PÅ TREDJEPARTS SERVERE (GJELDER KUN FOR BRUK AV PASSWORD MANAGER-PROGRAMVAREN HVOR SYNKRONISERING OG TJENESTER FOR SIKKERHETSKOPIERING HAR BLITT AKTIVERT). HVIS LEVERANDØREN ETTER EGET SKJØNN VELGER Å BRUKE SLIK TREDJEPARTS LAGRING, NETTSIDE, WEBPORTAL, SERVER ELLER TJENESTE, ER IKKE LEVERANDØREN ANSVARLIG FOR KVALITETEN, SIKKERHETEN ELLER TILGJENGELIGHETEN TIL SLIK TREDJEPARTS TJENESTE, OG LEVERANDØREN ER IKKE I NOEN GRAD ANSVARLIG OVERFOR DEG FOR BRUDD PÅ AVTALEMESSIGE ELLER RETTSLIGE FORPLIKTELSER HOS TREDJEPART FOR SKADER, TAP AV FORTJENESTE, FINANSIELL ELLER IKKE-ØKONOMISK ERSTATNING, ELLER NOEN ANNEN FORM TAP UNDER BRUK AV DENNE PROGRAMVAREN. LEVERANDØREN ER IKKE ANSVARLIG FOR INNHOLDET AV DATA SOM ERVERVES, BRUKES, KRYPTERES, LAGRES, SYNKRONISERES ELLER SENDES MED PASSWORD MANAGER-PROGRAMVAREN ELLER LAGRINGEN. DU BEKREFTER AT LEVERANDØREN IKKE HAR TILGANG TIL INNHOLDET I LAGREDE DATA, OG IKKE ER STAND TIL Å OVERVÅKE ELLER FJERNE JURIDISK SKADELIG INNHOLD.

Leverandøren eier alle rettigheter til forbedringer, oppgraderinger og reparasjoner knyttet til Password Manager-programvaren («forbedringer») selv hvis slike forbedringer har blitt opprettet på grunnlag av tilbakemeldinger, ideer eller forslag innsendt av deg i noen form. Du vil ikke ha rett til noen form for kompensasjon, inkludert eventuelle royalties knyttet til slike forbedringer.

3. Videre ansvarsbegrensning.
LEVERANDØRENHETER OG LISENSGIVERE VIL IKKE VÆRE ANSVARLIGE FOR KRAV OG FORPLIKTELSER AV NOE SLAG SOM FØLGE AV ELLER PÅ NOEN MÅTE RELATERT TIL DIN ELLER TREDJEPARTS BRUK AV PASSORD MANAGER-PROGRAMVAREN, FOR BRUK ELLER IKKE-BRUK HOS NOE MEGLERHUS ELLER NOEN FORHANDLER, ELLER TIL SALG ELLER KJØP AV NOEN SLAGS SIKKERHET, HVORVIDT SLIKE FORDRINGER OG GJELD ER BASERT PÅ EVENTUELLE JURIDISKE ELLER RETTFERDIGE TEORIER.

LEVERANDØRENHETER OG LISENSGIVERE ER IKKE ANSVARLIGE FOR DIREKTE, TILFELDIGE, SPESIELLE, INDIREKTE ELLER FØLGESKADER SOM FØLGE AV ELLER RELATERT TIL NOEN TREDJEPARTS PROGRAMVARE, DATA SOM ÅPNES VIA PASSWORD MANAGER-PROGRAMVAREN, DIN BRUK ELLER MANGLENDE MULIGHET TIL BRUK ELLER TILGANG PÅ PROGRAMVAREN, ELLER DATA SOM LEVERES GJENNOM PASSORD MANAGER-PROGRAMVAREN, UANSETT OM SLIKE SKADEKRAV BRINGES INN UNDER LOVTEORI ELLER EGENKAPITAL. SKADER SOM EKSKLUDERES AV DENNE KLAUSULEN OMFATTER, UTEN BEGRENSNING, DE FOR TAP AV FORTJENESTE, SKADE PÅ PERSON ELLER EIENDOM, DRIFTSAVBRUDD, TAP AV FORRETNINGS ELLER PERSONLIGE OPPLYSNINGER. NOEN LAND TILLATER IKKE BEGRENSNING AV DIREKTE ELLER INDIREKTE SKADER, SÅ DENNE BEGRENSNINGEN GJELDER KANSKJE IKKE FOR DEG. I SÅ FALL VIL GRADEN AV ANSVAR VÆRE DEN MINSTE TILLATTE UNDER GJELDENDE LOVGIVNING.

INFORMASJON SOM GIS VIA PASSWORD MANAGER-PROGRAMVAREN, INKLUDERT AKSJEKURSER, ANALYSER, MARKEDSINFORMASJON, NYHETER, OG ØKONOMISKE DATA, KAN BLI FORSINKET, VÆRE UNØYAKTIG ELLER INNEHOLDE FEIL OG UTELATELSER, OG LEVERANDØRENHETER OG LISENSGIVERE ER IKKE ANSVARLIGE MED HENSYN TIL DETTE. LEVERANDØREN KAN ENDRE ELLER AVSLUTTE ENHVER DEL ELLER FUNKSJON AV PASSWORD MANAGER-PROGRAMVAREN. ELLER BRUK AV HELE ELLER FUNKSJONER ELLER TEKNOLOGI I PASSWORD MANAGER-PROGRAMVAREN NÅR SOM HELST OG UTEN FORHÅNDSVARSEL TIL DEG.

DERSOM BESTEMMELSENE I DENNE ARTIKKELEN AV NOEN GRUNN ER UGYLDIGE ELLER LEVERANDØREN ANSES SOM ANSVARLIG FOR TAP, SKADER OSV. HENHOLD TIL GJELDENDE LOVER, ER PARTENE ENIGE OM AT LEVERANDØRENS ANSVAR MOT DEG ER BEGRENSET TIL SUMMEN AV LISENSAVGIFTER SOM DU HAR BETALT.

DU GODTAR Å BESKYTTE, FORSVARE OG HOLDE LEVERANDØREN SKADESLØS, SAMT DENNES ANSATTE, DATTERSELSKAPER, TILKNYTTEDE SELSKAPER, OMPROFILERINGER OG ANDRE SAMARBEIDSPARTNERE FRA OG MOT ETHVERT OG ALLE TREDJEPARTS (INKLUDERT EIERE AV ENHET ELLER PARTER HVIS RETTIGHETER BLE BERØRT AV DATA SOM BRUKES I PASSWORD MANAGER-PROGRAMVAREN ELLER LAGRING) KRAV, ANSVAR, SKADER, TAP, KOSTNADER, UTGIFTER, OG AVGIFTER SOM SLIKE TREDJEPARTER KAN PÅDRA SEG SOM FØLGE AV BRUK AV PASSWORD MANAGER-PROGRAMVAREN.

4. Data i Password Manager-programvaren.
Med mindre annet, og eksplisitt, velges av deg, lagres alle data som skrives av deg og som lagres i en Password Manager-database i kryptert format på datamaskinen din, eller en annen lagringsenhet som definert av deg. Du forstår at ved sletting av, eller skade på Password Manager-databasen eller andre filer, vil alle data som finnes gå irreversibelt tapt, og du forstår og aksepterer risikoen for slike tap. Det faktum at dine personlige data lagres i kryptert format på maskinen betyr ikke at informasjonen ikke kan bli stjålet eller misbrukt av personer som oppdager hovedpassordet eller får tilgang til kundedefinert aktiveringsenhet for å åpne databasen. Du er ansvarlig for å opprettholde sikkerheten for alle tilgangsmetodene.

Overføring av personopplysninger til leverandør eller lagring
Hvis du velger dette, og kun med det formål å sikre rettidig datasynkronisering og sikkerhetskopiering, sender Password Manager-programvaren personlige data fra programvaredatabasen i Password Manager – det vil si passord, påloggingsinformasjon, regnskap og identiteter – over Internett til lagringsplassen. Data overføres kun i kryptert form. Bruken av Password Manager-programvaren for å fylle ut elektroniske skjemaer med passord, innlogging eller andre data kan kreve at opplysninger sendes over Internett til nettsiden som identifiseres av deg. Denne overføringen av data er ikke initiert av Password Manager-programvaren, og derfor kan ikke leverandøren holdes ansvarlig for sikkerheten i slike interaksjoner med noen som helst nettside som støttes av ulike tilbydere. Eventuelle transaksjoner over Internett, også i forbindelse med Password Manager-programvaren, gjøres på eget ansvar og risiko, og du vil være ansvarlig for eventuelle skader på datasystemer eller tap av data som følge av nedlasting og/eller bruk av slikt materiale eller slike tjenester. For å minimere risikoen for å miste verdifulle data, anbefaler leverandøren at kundene utføre periodiske sikkerhetskopieringer av databasen, samt andre sensitive filer, til eksterne harddisker. Leverandøren er ikke i stand til å gi deg noen hjelp med å gjenopprette tapte eller ødelagte data. Hvis leverandøren tilbyr tjenester for sikkerhetskopiering til brukerens databasefiler i tilfelle skade eller sletting av filene på brukernes PC-er, er en slik sikkerhetskopi-tjeneste uten garanti, og innebærer ikke noe ansvar for leverandøren, overfor deg, overhodet.

Surfeaktiviteten din på internett overvåkes ikke på noen måte av Password Manager-programvaren. Som sådan vil ikke Password Manager-programvaren samle inn, ei heller sende, informasjon om nettsteder du har besøkt eller informasjon om nettleserhistorikken til noen enhet. Noen versjoner av Password Manager-programvaren kan støtte brukerens identifisering av nettsider og programmer som du, brukeren, kan rette leverandørens oppmerksomhet mot ved innsending med det utpekte verktøyet i brukergrensesnittet – ingen slik informasjon sendes inn uten gjennomklikking av bekreftelsen som indikerer ditt samtykke til å sende inn nettstedet eller programnavnet. Slik innsendt informasjon blir vanligvis brukt til å forbedre funksjonaliteten Password Manager-programvaren.
Ved å bruke Password Manager-programvaren, samtykker du i at programvaren kan kontakte leverandørens servere fra tid til annen for å se etter lisensinformasjon, tilgjengelige oppdateringer, oppdateringspakker og andre oppdateringer som kan forbedre, vedlikeholde, endre eller forbedre driften av Passord Manager-programvaren. Programvaren kan sende generell systeminformasjon relatert til driften av Password Manager-programvaren.

5. Informasjon og instruksjoner om avinstallering
All informasjon som du ønsker å beholde fra databasen skal eksporteres før avinstallering av Password Manager-programvaren.